REGULAMIN SERWISU

DEFINICJE

DestinationEurovision.com.pl – portal tematyczny mówiący o Konkursie Piosenki Eurowizji, poruszający tematy samego wydarzenia, poprzedzającego go sezonu preselekcyjnego oraz wszelkich działań byłych i obecnych artystów związanych z jego historią.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu destinationeurovision.com.pl.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z portalu destinationeurovision.com.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam: jest bezpłatne.
 3. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi destinationeurovision.com.pl.
 4. Wszystkie przekazane przez redakcję do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody redakcji.
 5. Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi destinationeurovision.com.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w górnej sekcji menu, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych publikowanych na łamach portalu.

II. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. DestinationEurovision.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkowników na stronie.
 2. DestinationEurovision.com.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 3. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę destinationeurovision.com.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię destinationeurovision.com.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, destinationeurovision.com.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z portalu destinationeurovision.com.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu destinationeurovision.com.pl.
 5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.